Warunki współpracy

1. O tym dokumencie:

1.1 Niniejszy dokument określa warunki („Warunki”, „niniejsze Warunki”) sprzedaży Technologii LEMA („LEMA”) zakupionej przez Dealera, firmę A&D, grupę zakupową, użytkownika końcowego, klienta detalicznego lub inny podmiot („KUPUJĄCY”)

1.2 LEMA może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Zmiany te nie wpłyną na żadne zamówienia złożone już przez KUPUJĄCEGO.

2. Definicje:

2.1 W niniejszych Warunkach następujące terminy będą miały następujące znaczenie:

- Dzień roboczy: od poniedziałku do piątku. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub innych świąt państwowych

- Umowa: Umowa zawarta, gdy LEMA zgadza się dostarczyć Towar KUPUJĄCEMU po uzgodnionej Cenie i która obejmuje niniejsze Warunki

- Adres dostawy: adres dostawy podany przez KUPUJĄCEGO firmie LEMA.

- Towar: Towar zamówiony przez KUPUJĄCEGO

- Cena: cena Towaru podana przez LEMA, a następnie zobowiązuje się dostarczyć Towar KUPUJĄCEMU

- LEMA: LEMA Technology, firma zarejestrowana w Chinach, z głównym numerem telefonu kontaktowego: +86 10 69412688

- KUPUJĄCY: każda osoba lub podmiot, który zamawia Towary z LEMA Technology

3. Podanie:

3.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych przez KUPUJĄCEGO, chyba że warunki alternatywne zostaną wyraźnie zapisane i uzgodnione. Żadne inne warunki nie mają zastosowania.

 

4. Ceny:

4.1 Wszystkie cenniki, broszury i katalogi mają wyłącznie charakter informacyjny, a cena wszystkich towarów podlega potwierdzeniu przez firmę LEMA w momencie składania zamówienia przez KUPUJĄCEGO. Każda oferta złożona przez LEMA w celu dostarczenia Towarów w niektóre ceny pozostają otwarte tylko przez 30 dni, chyba że w ofercie LEMA wskazano inaczej. Po tym okresie Oferta LEMA zostanie wycofana.

 

5. Zamówienia:

5.1 Umowa dostawy Towarów pomiędzy KUPUJĄCYM a LEMA zostanie zawarta, gdy LEMA powiadomi KUPUJĄCEGO o Cenach Towarów i Warunkach w niniejszym dokumencie („zamówienie”), a KUPUJĄCY zechce przystąpić do zamawiania Towarów.

5.2 Możesz wysyłać zamówienia e-mailem do naszego przedstawiciela handlowego. Wszystkie zamówienia muszą zawierać: Twoje pełne informacje rozliczeniowe, w tym adres rozliczeniowy, osobę kontaktową i jej numer telefonu. Pełne informacje o wysyłce (gdzie towar ma zostać wysłany), w tym adres fizyczny, osoba kontaktowa i jej numer telefonu oraz wszelkie specjalne wymagania dotyczące dostawy (specjalne zamówienia mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami wysyłki) i żądany zakres dat dostawy (niezwykle ważne - patrz poniżej )

Wymagany termin dostawy jest wymaganym elementem zamówienia. Brak wskazania terminu dostawy spowoduje wysłanie zamówienia, gdy tylko będzie gotowe. Wskazanie daty dostawy, która jest wcześniejsza niż podane terminy realizacji produktów w zamówieniu, spowoduje wysłanie zamówienia, gdy tylko będzie gotowe. Jeśli potrzebna jest konkretna data dostawy, należy wskazać zakres dat, które są dopuszczalne, ponieważ dostawa w określonym terminie może nie być możliwa. Jeśli zamówienie nie może zostać odebrane przed określoną datą, proszę wskazać datę „nie wcześniej”, przy założeniu, że zamówienie może dotrzeć w dowolnym czasie po tej dacie i niekoniecznie następnego dnia.

5.3 Zamówienia zakupu potwierdzone przez LEMA nie mogą być zmieniane ani anulowane bez zgody LEMA, która to zgoda może być uzależniona od zgody Klienta na pokrycie zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z żądanej zmiany lub anulowania, w tym między innymi dwudziestu pięciu procent (25% ) opłata za anulowanie, jeśli zamówienie zostanie anulowane lub zmienione w ciągu co najmniej trzydziestu (30) dni przed spodziewaną datą dostawy, zgodnie z potwierdzeniem. Produktów z opcjami niestandardowymi nie można anulować ani zwrócić.

6. Dostawa:

6.1 Wszystkie koszty dostawy pokrywa KUPUJĄCY, chyba że LEMA pisemnie uzgodni inaczej.

6.2 Dostawa odbywa się na adres dostawy podany przez KUPUJĄCEGO w zamówieniu. Żadne zamówienie nie zostanie potwierdzone ani nie zostanie przetworzone bez potwierdzonego adresu dostawy.

6.3 LEMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Towarów powstałe podczas transportu. Wszelkie ryzyko związane z Towarem przechodzi na KUPUJĄCEGO, gdy Towar opuszcza magazyn LEMA.

6.4 Wszystkie terminy dostaw są przybliżone i mogą ulec zmianie. Jakiekolwiek opóźnienie w dostawie nie daje KUPUJĄCEMU prawa do wstrzymania płatności w celu odmowy odbioru Towaru, otrzymania jakiejkolwiek kary pieniężnej lub rozwiązania Umowy

6.5 Obowiązkiem KUPUJĄCEGO jest zapewnienie bezpiecznego i odpowiedniego dostępu do Adresu Dostawy dla Zamówionych przez KUPUJĄCEGO Towarów, biorąc pod uwagę rozmiar, wagę i masę zamówionych przez KUPUJĄCEGO Towarów. W przypadku braku możliwości rozładunku zamówionego Towaru z powodu niedostatecznego dostępu, Towar może zostać zwrócony do magazynu spedycyjnego oraz mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za składowanie frachtu i dodatkowe opłaty za ponowną dostawę.

6.6 Obowiązkiem KUPUJĄCEGO jest upewnienie się, że KUPUJĄCY prawidłowo zmierzył obszar, w którym zostaną zainstalowane Towary (a także wszystkie obszary dostępu do obszaru instalacji), aby zapewnić odpowiedni dostęp do

uwzględnić rozmiar, wagę i masę zamówionego przez KUPUJĄCEGO Towaru.

6.7 Jeżeli KUPUJĄCY nie jest obecny przy odbiorze Towaru lub NABYWCA bezzasadnie odmawia odbioru Towaru. LEMA może obciążyć KUPUJĄCEGO rozsądnymi kosztami zwrotu Towarów do składu, rozsądnymi kosztami składowania oraz rozsądnymi opłatami za ponowne dostarczenie Towarów do KUPUJĄCEGO. W żadnym wypadku odmowa przyjęcia przesyłki nie stanowi anulowania zamówienia lub roszczenia o odzyskanie lub odmowę zapłaty za zamówienie.

7. Siła wyższa:

7.1 Chociaż LEMA dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamówienia w podanych terminach realizacji, pewne okoliczności pozostające poza kontrolą LEMA mogą temu zapobiec. Okoliczności te obejmują klęski żywiołowe, takie jak pożar, powodzie, gwałtowne burze, spory pracownicze przerywające usługi, wykluczenia, trudności transportowe, awarie maszyn, opóźnienia dostawców, niedostarczenie przez dostawców towarów lub komponentów lub podobne niekontrolowane trudności. Jeśli zaistnieją takie okoliczności. LEMA będzie miała prawo i będzie miała czas na (i) poszukiwanie alternatywnych ustaleń z Nabywcą, (ii) zaprzestanie dostarczania Towarów i zapewnianie KUPUJĄCEMU pełnego zwrotu kosztów lub (ii) dostarczenie Towarów tylko wtedy, gdy pozwolą na to odpowiednie okoliczności

 

8. Warunki płatności:

8.1 KUPUJĄCY zgadza się zapłacić Cenę, koszty dostawy i wszelkie inne uzgodnione opłaty. Zalecamy KUPUJĄCEMU skorzystanie z przelewu telegraficznego (T / T) jako najpopularniejszej metody w Chinach, jeśli KUPUJĄCY chce zastosować inne warunki płatności, takie jak akredytywa na widok (L / C na widoku) lub dokumenty za płatność na widoku ( D / P w zasięgu wzroku), KUPUJĄCY powinien potwierdzić u naszego przedstawiciela handlowego przed złożeniem zamówienia.

8.2 O ile nie uzgodniono inaczej, warunki płatności za Towary wynoszą 70% ceny zapłaconej z góry w momencie zamówienia oraz saldo płatności należne przed datą wysyłki. Produkcja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu pierwszej wpłaty w wysokości 70%. Jeśli obie strony zgodzą się na specjalne terminy realizacji produktów do 4 tygodni, pełna płatność jest należna natychmiast po złożeniu zamówienia.

8.3 Wszelkie warunki inne niż wymienione w punkcie 8.2 wymagają zatwierdzonego wniosku kredytowego złożonego przez firmę LEMA.

8.4 Wszystkie faktury są płatne na koniec siedziby LEMA / lub na konto bankowe podane na fakturze. W przypadku braku płatności w terminie.

LEMA ma prawo (i) otrzymać od KUPUJĄCEGO odsetki w wysokości 1% miesięcznie od wszystkich zaległych kwot (ii) otrzymać od KUPUJĄCEGO kolejną kwotę w wysokości 10% wszystkich zaległych kwot lub 100 USD (w zależności od tego, która z tych kwot jest większa); i / lub (iii) zawiesić i / lub rozwiązać bez wypowiedzenia wszystkie umowy z KUPUJĄCYM (w tym niniejszą Umowę) bez rekompensaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na podstawie takich umów.

8.5 Visa, MasterCard i Western Union akceptowane z opłatą manipulacyjną 3.75%.

8.6 Wszystkie płatności mają być dokonywane w środkach amerykańskich.

 

9. Wady i reklamacje:

9: 1 KUPUJĄCY musi niezwłocznie sprawdzić Towar w momencie jego przybycia at Adres dostawy.

9.1.1 KROKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ PRZY ODBIORZE PRZESYŁEK

(i) WERYFIKACJA LICZBY

Upewnij się, że otrzymałeś tyle kartonów, ile jest podanych na potwierdzeniu dostawy. W przypadku wykrycia braków należy dokładnie zanotować liczbę brakujących kartonów na potwierdzeniu dostawy przewoźnika i poprosić kierowcę o odnotowanie braków na kopii.

(ii) DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ KAŻDY KARTONIK POD KĄTEM USZKODZENIA

Jeśli uszkodzenie jest widoczne, zanotuj ten fakt na dowodzie dostawy i poproś kierowcę o wyraźne odnotowanie uszkodzenia na kopii. Jeśli podejrzewasz, że zawartość kartonu może być uszkodzona, nalegaj, aby kierowca pozostał obecny podczas otwierania kartonu i wspólnego sprawdzania zawartości. Wszelkie wykryte ukryte uszkodzenia należy również odnotować na potwierdzeniu dostawy i na kopii. Pamiętaj, aby zachować swoją kopię.

(iii) NATYCHMIAST PO DOSTAWIE, OTWÓRZ WSZYSTKIE KARTONY I SPRAWDZIĆ, ŻE NIE MA UKRYTYCH USZKODZEŃ

Wszystkie kartony należy otworzyć, a zawartość sprawdzić pod kątem ewentualnych ukrytych uszkodzeń.

(iv) NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAJ WSZELKIE PROBLEMY DO OBSŁUGI KLIENTA LEMA (+86 10 69412688)

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie zgłosić szczegóły firmie LEMA. Niezgłoszenie ukrytych uszkodzeń w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty dostawy może skutkować odrzuceniem reklamacji przez przewoźnika, a koszty wymiany mogą spoczywać na użytkowniku.

9.1.2 KROKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ, GDY PRZEWOŹNIK PRZEPROWADZA KONTROLĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW

(i) POSIADAŁY USZKODZONE ELEMENTY W OBSZARZE ODBIORU

Upewnij się, że uszkodzone przedmioty nie zostały przeniesione z obszaru odbioru. Pozwól inspektorowi sprawdzić uszkodzone elementy, kartony, wewnętrzne materiały opakowaniowe i list przewozowy. Koniecznie zachowaj pokwitowanie dostawy, ponieważ będzie ono potrzebne jako dokumentacja uzupełniająca przy składaniu reklamacji.

(ii) PO WYPEŁNIENIU RAPORTU PRZEZ INSPEKTOR PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODPISANIEM

Jeżeli nie zgadzasz się z jakimikolwiek oświadczeniami inspektora dotyczącymi protokołu, nie podpisuj go. O ile naprawy nie będą całkowicie satysfakcjonujące, należy upewnić się, że inspektor zażąda wymiany w raporcie z inspekcji. Nowa pozycja może być zamówiona tylko wtedy, gdy raport zawiera informację „wymienić”.

(iii) KONTYNUUJ ZACHOWANIE USZKODZONYCH TOWARÓW

Pomimo, że kontrola została zakończona, uszkodzone przedmioty nie mogą być używane ani usuwane bez pisemnej zgody przewoźnika lub firmy LEMA. Po załatwieniu reklamacji przewoźnik odbierze uszkodzone przedmioty lub wyśle ​​list z prośbą o utylizację towaru.

9.2 Jeśli KUPUJĄCY ma jakiekolwiek reklamacje dotyczące charakteru, ilości, jakości lub stanu zewnętrznego Towarów lub jakąkolwiek inną reklamację dotyczącą Towarów, która jest racjonalnie oczywista. KUPUJĄCY musi powiadomić firmę LEMA w momencie dostawy i odnotować to w oryginalnej kopii dokumentów przewozowych i / lub protokołu dostawy.

9.3 Jeżeli KUPUJĄCY ma jakiekolwiek reklamacje dotyczące niewidocznej wady Towaru. KUPUJĄCY musi niezwłocznie powiadomić firmę LEMA o wykryciu wady. Wszelkie zwroty Towarów wymagają pisemnej zgody firmy LEMA.

9.4 Przyjęcie zwróconych towarów jest zawsze uzależnione od uznania firmy LEMA i nie oznacza zgody firmy LEMA na poniesienie kosztów zwrotu. Istnienie reklamacji nie zwalnia KUPUJĄCEGO z obowiązku zapłaty Ceny w wyznaczonym terminie.

9.5 Bez ograniczenia do powyższego. KUPUJĄCY nie będzie miał prawa do zwrotu Towaru, jeżeli:

(i) Produkt został wyprodukowany zgodnie ze specyfikacjami KUPUJĄCEGO lub jest spersonalizowany dla KUPUJĄCEGO; lub (ii) KUPUJĄCY w jakikolwiek sposób ingerował w Towary lub je modyfikował.

10. Retencja:
· 10.1 Do momentu całkowitej zapłaty Ceny LEMA zachowuje prawo własności Towarów, a Towary muszą być utrzymane w oryginalnym stanie.
10.2 W przypadku zwłoki w płatności LEMA ma prawo odebrać Towar od KUPUJĄCEGO na ryzyko i koszt KUPUJĄCEGO bez uprzedzenia.
11. Wypowiedzenie:

11.1 Jeśli KUPUJĄCY nie wykona któregokolwiek ze zobowiązań KUPUJĄCEGO wynikających z Umowy lub nie zastosuje się do którejkolwiek z gwarancji określonych poniżej, LEMA ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia. KUPUJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty za wszystkie Towary ukończone w trakcie produkcji, które zostały wysłane (lub mają zostać wysłane) do KUPUJĄCEGO i zapłaci za wszelkie szkody, z bezwzględnie ustalonym minimum 30% uzgodnionej ceny (lub w przypadku zamówień w przypadku produktów niestandardowych lub wykonanych w niestandardowej lub niestandardowej konfiguracji, 50% uzgodnionej ceny).

12. Gwarancja:

12.1 LEMA oferuje Kupującemu Ograniczoną Gwarancję Produktową na wszystkie Produkty. Od daty zakupu gwarancja firmy LEMA obejmuje następujące pozycje:

  • 3-letnia gwarancja na produkty przemysłowe

Kontroler ściany wideo: seria VK / seria VK Lite-B / seria VK Lite-S / seria NP Pro

Matrix Switcher: seria MT / seria AM

 

  • 2 lata gwarancji na produkty komercyjne

Kontroler ściany wideo: seria CR, seria CS, seria CE, seria CL, seria TK, seria TM, seria TS

 

  • 1 rok gwarancji na wyświetlacze i inne produkty

Wyświetlacz LCD, wyświetlacz LED, przedłużacz AV, rozdzielacz, procesor obracania wideo, procesor nakładki napisów, procesor korekcji geometrycznej, konwerter, kabel, wspornik

 

12.2 Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy KUPUJĄCY powiadomi firmę LEMA niezwłocznie o stwierdzeniu jakiejkolwiek wady Towaru, która jest bezpośrednio związana z błędem projektowym lub produkcyjnym. Wszelkie dodatkowe koszty reklamacji w ramach niniejszej gwarancji, takie jak podatki i koszty wysyłki, ponosi KUPUJĄCY. Zgłaszając roszczenie gwarancyjne, LEMA zbada zarzucaną wadę Towaru. Jeżeli wyniki tego badania wykażą, że Towar jest wadliwy w wyniku projektu lub produkcji LEMA, zakupiony Towar zostanie w całości lub w części wymieniony na Towar o podobnym charakterze i jakości.

12.2 Żadna gwarancja nie ma zastosowania w następujących nieograniczonych okolicznościach:

(a) Jakiekolwiek niewłaściwe użycie lub nadużycie Towarów, w tym nieprzestrzeganie instrukcji LEMA dotyczących korzystania z Towarów;

(b) brak konserwacji Towarów;

(c) Jeżeli Towary były używane w celu, do którego nie były przeznaczone

(d) jeżeli KUPUJĄCY zlekceważy którykolwiek z warunków niniejszych Warunków.

12.3 W przypadku, gdy LEMA przeprowadza naprawy, gwarancja ogranicza się do napraw, które firma LEMA zobowiązała się wykonać, lub części zamiennych, które firma LEMA zgodziła się dostarczyć w Umowie. LEMA obciąży KUPUJĄCEGO wszelkie regulacje, naprawy, zmiany i / lub rozszerzenia, chyba że zostały one uzgodnione w ramach pierwotnej Umowy.

12.4 Niestandardowe zamówienia nie mogą zostać anulowane po rozpoczęciu produkcji.

13. Własność intelektualna:

13.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z realizacji niestandardowych zamówień, w tym do rysunków, tekstów i projektów, lub z nimi związane, zostaną niniejszym udzielone firmie LEMA przez KUPUJĄCEGO na niewyłączną, ogólnoświatową licencję. KUPUJĄCY dokończy wszystkie czynności i zawrze wszelkie umowy niezbędne do przestrzegania tej klauzuli.

13.2 KUPUJĄCY gwarantuje, że produkcja, produkcja i ostateczna dostawa Towarów nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, a KUPUJĄCY niniejszym zwalnia firmę LEMA z wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z zarzutów o naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich a KUPUJĄCY zrekompensuje firmie LEMA szkody (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie), które LEMA poniesie. Jako Warunek Umowy, KUPUJĄCY zgadza się zezwolić firmie LEMA na wykorzystanie zdjęć Towarów zainstalowanych w lokalizacji KUPUJĄCEGO w portfolio marketingowym i promocyjnym LEMA. Zezwalając firmie LEMA na wykorzystywanie zdjęć i zdjęć Towarów, KUPUJĄCY automatycznie prześle firmie LEMA licencję na korzystanie z tych zdjęć bez ograniczeń w celu promowania produktów i usług firmy LEMA.

14. Brak odpowiedzialności za straty biznesowe:

14.1 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo firma LEMA zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Towarów. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa KUPUJĄCEGO jako konsumenta.

2 LEMA nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym między innymi zaniedbania), przedkontraktowej lub innych oświadczeń (innych niż oszukańcze lub wynikające z zaniedbania wprowadzenie w błąd) ani w inny sposób wynikająca z niniejszych Warunków lub w związku z nimi za: (i) jakiekolwiek straty ekonomiczne (w tym między innymi utrata przychodów, zysków, kontraktów, interesów lub przewidywanych oszczędności); lub (ii) jakąkolwiek utratę dobrej woli lub reputacji; lub (iii) wszelkie szczególne lub pośrednie straty poniesione lub poniesione przez tę stronę, wynikające z lub w związku z postanowieniami jakiejkolwiek sprawy objętej Warunkami.
15. Ogólne:
15.1 Cesja dokonana przez KUPUJĄCEGO: KUPUJĄCY nie może przenieść korzyści wynikających z umowy ani żadnych wynikających z niej praw na nikogo innego bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LEMA.
15.2 Cesja przez Spółkę: LEMA jest uprawniona do cesji korzyści wynikających z Umowy i wszelkich długów wynikających z Umowy.
15.3 Podwykonawstwo: LEMA może podzlecić swoje zobowiązania wynikające z Umowy.
15.4 Nieprawidłowe warunki: Każdy z warunków umowy jest oddzielny i można go oddzielić, a jeśli którykolwiek warunek zostanie uznany za nieważny lub nieważny, zostanie zerwany, a pozostałe warunki zachowają pełną moc.
15.5 Zwolnienia: LEMA może czasami, według własnego i wyłącznego uznania LEMA, zdecydować o niewykonaniu lub wstrzymaniu się z wykonaniem praw LEMA. Jeśli LEMA to uczyni, LEMA będzie nadal uprawniona do nalegania na ścisłe przestrzeganie warunków Umowy w dowolnym późniejszym terminie.
15.6 Prawo i jurysdykcja: Umowa podlega prawu Chińskiej Republiki Ludowej, a sądy w Pekinie mają wyłączną jurysdykcję.

Copyright © 2020 LEMA Technology Wszelkie prawa zastrzeżone            Mapa witryny | Warunki współpracy | Prawny  | SSL 

?>